Skipper ry

Skipper rf

Stadgar

1. Föreningens namn är Skipper rf, på finska Skipper ry. Föreningens hemort är Helsingfors och den bedriver riksomfattande verksamhet.
 

2. Föreningen är medlem i Finlands Svenska Handikappförbund rf och främjar ett aktivt båt- och fiskeintresse för förbundets medlemsorganisationer och sina egna funktionshindrade medlemmar.

Föreningen arrangerar undervisning i gott sjömanskap, informerar om funktions­hindrade personers särbehov i samband med skärgård, båtliv och fiske, utövar upplysnings- och informationsverk­samhet i samband härmed samt håller kontakt med myndigheter.

För att stöda sin verksamhet skaffar föreningen medel genom medlemsavgifter, del­tagaravgifter, lotterier, basarer och penninginsamlingar efter vederbörligen erhållet tillstånd. Föreningen kan motta understöd, donationer och testamenten samt dona­tioner av övrigt lösöre eller fast egendom. Föreningen kan också förvalta erforderlig lös eller fast egendom samt värdepapper för att tillse sin verksamhet samt idka handel med dessa.

Föreningen kan ansöka om finansiellt stöd av staten eller kommunerna till stöd för sin verksamhet.
 

3. Till ordinarie medlem i föreningen kan antas en funktionshindrad person, en funktionshindrad persons familjemedlem eller en icke-funktionshindrad naturlig person, som önskar främja föreningens syfte. Föreningen kan därtill ha understöds-, heders- och samfunds­medlemmar.

Föreningen kan till hedersmedlem kalla en inhemsk eller utländsk person, som på ett förtjänstfullt sätt har främjat föreningens syfte. Kallelse till hedersmedlem sker på styrelsens möte, och förslaget anses godkänt, om minst 3/4 av de givna rösterna understöder förslaget. Hedersmedlem i föreningen är inte förpliktad att erlägga medlemsavgift. En hedersmedlem kan höra till föreningens styrelse.

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att informera styrelsen eller dess ordförande skriftligen om detta eller genom att anmäla om sitt utträde på föreningens möte. En utträdande medlem är befriad från medlemsavgift fr.o.m. början av påföljande kalenderår.                    

Föreningens styrelse kan avskeda en medlem, som genom sin verksamhet har avsevärt skadat föreningen eller agerat mot dess syfte. En grund för uteslutning kan också vara att medlemsavgiften är obetald, ifall sex (6) månader har förlöpt sedan den förfallit till betalning.

Föreningens höstmöte besluter om storleken av den av enskilda medlemmar upp­burna medlemsavgiften eller vid behov om en extra medlemsavgift för varje en­skild medlemsgrupp. En familjemedlem erlägger 1/2 (hälften) av den medlemsavgift som uppbärs för en ordinarie medlem.

Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen, vilken upprätthåller en medlems­förteckning över medlemmarna. Om överlåtelse av information i medlemsför­teckningen till utomstående avgör styrelsen.
 

4. Föreningens namn tecknas av kommodoren och vicekommodoren tillsammans eller av någondera tillsammans med sekreteraren eller kassören.
 

5. Föreningens boksluts- och verksamhetsperiod är ett kalenderår.
 

6. Bokslutet med relevanta dokument bör tillställas revisorerna senast en (l) månad före föreningens vårmöte. Revisorernas utlåtande bör skriftligen tillställas styrelsen senast 2 (två) veckor före vårmötet.
 

7. Föreningens ärenden sköts av styrelsen, vars medlemmar måste vara före­ningens ordinarie och hedersmedlemmar. Styrelsen består av kommodoren (ordföranden) samt av minst 3 och högst 6 medlemmar. Ordet förs av kommodoren. Styrelsen väljer sinsemellan en vicekommodor (viceordförande) , som för ordet då kommodoren är förhindrad samt väljer inom eller utanför sig en sekreterare, kassör och andra erforderliga funktionärer.

Styrelsen sammankallas av kommodoren, och då denna är förhindrad, av vicekom­modoren, då de anser att skäl för detta föreligger eller då minst hälften (1/2) av styrelsemedlemmarna kräver detta. För att styrelsen skall vara beslutför måste minst tre medlemmar vara närvarande. Beslutsprocessen i styrelsen avgörs vid behov genom röstning. Då rösterna faller jämnt avgör den ståndpunkt som kommodoren stöder.


8. Föreningen håller årligen två ordinarie möten. Föreningens möten sammankallas av sty­relsen. Det ordinarie mötet sammankallas per post senast två (2) veckor före mötet.  På föreningens möten har varje ordinarie medlem rösträtt och varje röstberättigad en (i) röst. Understöds- och samfundsmedlemmar har endast yttranderätt. Före­ningens beslut är den ståndpunkt, som har erhållit stöd av över hälften av rösterna. Då rösterna faller jämnt avgörs valet genom lottdragning.

På höstmötet behandlas verksamhetsplan och budget för det inkommande året samt väljs ordförande (kommodor), styrelsen samt två (2) revisorer och två (2) vicerevisorer.  Höstmötet fastställer storleken av medlemsavgifterna. Höstmötet hålls i november.

Vårmötet behandlar föreningens verksamhetsberättelse, styrker bokslutet och revisions­berättelsen samt besluter om boksluts- och ansvarsfrihet för styrelsen och andra boksluts­ansvariga. Vårmötet bör hållas varje år i april.

Föreningens styrelse bör sammankalla till extra föreningsmöte, då föreningens möte eller styrelsen anser att skäl för detta föreligger, eller då minst 1/10 (en tiondedel) av de röstberättigade medlemmarna så kräver. Tidpunkten för mötet bör infalla inom en månad efter det kravet framförts. Ett extra­ordinarie möte sammankallas per brev minst 1 (en) vecka före mötet.

Om ändring av stadgarna eller om att föreningen skall upplösas, bör man fatta ett enhetligt beslut i två med minst med en månads intervall hållna föreningsmöten, där beslutet erhåller stöd av minst trefjärdedelar (3/4) av de vid röstningen avgivna rösterna. Ifall en ändring av föreningens stadgar, eller frågan om att föreningen skall upplösas tas upp till behandling under ett möte, bör om detta nämnas i möteskallelsen.

Då föreningen upplöses bör föreningens tillgångar överlåtas till en registrerad förening som främjar de handikappades sak.  Beslut om detta fattas på det senare mötet som fattar beslut om att föreningen skall upplösas.


9. I övrigt tillämpas stadgarna i föreningslagen på föreningens verksamhet.