Skipper ry

Skipper rf

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Skipper ry, ruotsiksi Skipper rf. Sen kotipaikkakunta on Helsinki ja yhdistys toimii koko valtakunnan alueella.
 

2. Yhdistys on Finlands Svenska Handikappförbund rf:n jäsen ja edistää aktiivista veneily- ja kalastusharrastusta liiton jäsenyhdistyksille ja sen omille vammaisille  jäsenille.

Yhdistys järjestää jäsenilleen hyviin merimiestaitoihin liittyvää opetusta, jakaa tietoa vammaisten henkilöiden erityistarpeista saaristoa, veneilyä ja kalastusta koskevissa asioissa, harjoittaa em. valistus- ja tiedotustoimintaa ja pitää yhteyttä viranomaisiin.

Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla, osallistumismaksuilla, arpajaisilla, myyjäisillä ja rahankeräyksillä asianomaiset luvat saatuaan.  Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä muun irtaimen ja kiinteän omaisuuden lahjoituksia.  Yhdistys voi myös hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

Yhdistys voi pyytää valtiovallalta ja kunnilta taloudellista tukea toiminnalleen.
 

3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sekä vammainen, vammaisen perheenjäsen että ei-vammainen luonnollinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta.  Yhdistys voi lisäksi ottaa sekä kannatus-, kunnia- että yhteisöjäseniä.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi kotimaisen tai ulkomaisen henkilön, joka ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusta.  Kunniajäseneksi kutsuminen tapahtuu hallituksen kokouksessa ja ehdotus katsotaan hyväksytyksi, jos vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa ehdotusta.  Yhdistyksen kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.  Kunniajäsen voi kuulua yhdistyksen hallitukseen.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.  Eroava jäsen on vapaa jäsenmaksuista seuraavan kalenterivuoden alusta.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä tai toiminut sen tarkoituksen vastaisesti.  Erottamisen perusteena voi olla myös jäsenmaksun maksamatta jättäminen, mikäli kuusi (6) kuukautta on kulunut sen erääntymisestä.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä tarvittaessa ylimääräisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.  Perheenjäsen maksaa 1/2 (puolet) varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruudesta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus, joka pitää jäsenistään jäsenluetteloa.  Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta ulkopuolisille päätöksen tekee hallitus.
 

4. Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori ja varakommodori yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

5. Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

 

6. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään yksi (l) kuukausi ennen yhdistyksen kevätkokousta.  Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 (kaksi) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

7. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka jäseninä voivat toimia yhdistyksen varsinaiset ja kunniajäsenet.  Hallitus koostuu kommodorista (puheenjohtajasta) sekä vähintään 3: sta ja enintään 6:sta jäsenestä.  Puhetta johtaa kommodori.  Hallitus valitsee keskuudestaan varakommodorin, joka johtaa puhetta kommodorin ollessa estyneenä sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu kommodorin ja hänen estyneenä ollessaan varakommodorin kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Hallituksen päätösvaltaisuus edellyttää kolmen jäsenen läsnäoloa.  Päätöksenteko hallituksessa tehdään tarvittaessa äänestämällä ja äänten mennessä tasan ratkaisee kanta, jota kommodori kannatti.

 

8. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi.  Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.  Varsinainen kokous kutsutaan koolle kirjeitse viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.  Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella- ja perheenjäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (i) ääni.  Kannatus-, kunnia- ja yhteisöjäsenellä on ainoastaan puheoikeus.  Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.

Syyskokouksessa käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan puheenjohtaja (kommodori), hallitus ja kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.  Jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous.  Syyskokous on pidettävä marraskuussa.

Kevätkokous käsittelee yhdistyksen toimintakertomuksen, vahvistaa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä päättää tili- ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  Kevätkokous on pidettävä kunkin vuoden huhtikuussa.

Yhdistyksen hallituksen on pyydettävä ylimääräinen yhdistyksen kokous koolle, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 (yksi kymmenesosa) äänioikeutetuista jäsenistä niin vaatii.  Kokousajankohta on oltava kuukauden sisällä vaatimuksen esittämisestä.  Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kirjeitse vähintään 1 (yksi) viikko ennen kokousta.

Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.  Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta on tästä kokouskutsussa mainittava.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan vammaisten asioita edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.  Päätöksen siitä tekee jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous.

 

9. Muilta osin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain säännöksiä.